تشکیل کارگروه های تخصصی و برنامه ریزی برای حضور متخصصین و هنرمندان جهت ارتقاء سطح کیفی آثار هنرمندان جوان از جمله وظایف معاونت فرهنگی هنری اداره کل امور استانها می باشد. • ایجاد هماهنگی بین مسئول هنرهای تجسمی استان با کارشناسان هنرهای تجسمی ستاد
 • بررسی و ارائه پیشنهاد شیوه های اجرایی برنامه های تجسمی در راستای اهداف و اصول سیاست ها، و استراتژی های حوزه هنری
 • برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های هنرهای تجسمی (خط، نقاشی، طراحی، گرافیک، مجسمه سازی و...) و بررسی نحوه ارتقاء سطح کیفی آثار
 • بررسی، پی گیری و زمینه سازی برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرمندان تجسمی برجسته مراکز استانی در تهران و سایر نقاط کشور
 • تلاش در جهت ایجاد زمینه های پویایی، رشد و توسعه کمی، کیفی منابع و فراهم سازی و ایجاد امکانات تولید آثار در مراکز استانی
 • پی گیری و نظارت مستمر بر عملکرد مسئولان هنرهای تجسمی
 • شناسایی استعدادهای هنرهای تجسمی مراکز استانها
 • سامان دهی استعدادهای شناسایی شده و ایجاد بستری مناسب جهت تقویت توان علمی و هنری آنها در جهت تولید
 • شناسایی نیازهای واقعی هنرمند براساس فضای محیطی و منطقه ای
 • پی گیری و بررسی پیشنهادات مراکز استانی مبنی بر انتصاب مسئولین واحد هنرهای تجسمی جهت تصویب نهایی در کمیته های تخصصی نیروی انسانی معاونت
 • بررسی پیشنهادات مراکز استانها در خصوص آثار تجسمی