تشکیل کارگروه های تخصصی و برنامه ریزی برای حضور متخصصین و هنرمندان جهت ارتقاء سطح کیفی آثار هنرمندان جوان از جمله وظایف معاونت فرهنگی هنری اداره کل امور استانها می باشد.
  • ایجاد فضای تعامل بین کارشناسان سینمایی و مسئولین هنرهای تصویری استانها
  • برنامه ریزی برای توسعه فعالیت سینمایی و تصویری استانها در جهت اهداف و استراتژی حوزه هنری
  • تلاش در جهت ایجاد بسترهای مناسب برای نوآوری و خلاقیت در عرصه هنرهای تصویری استانها
  • بررسی فیلم نامه های ارسال شده از استانها و برگزاری جلسات شورای فیلم نامه
  • بررسی و تحلیل نقاط قابل تأمل و مثبت تولیدات استانها و ارائه راهکارهای مناسب در جهت تولید
  • برگزاری فضاهای هم اندیشی، نقد، کارگاهی برای هنرمندان هنرهای تصویری استانها در جهت ارتقاء سطح کیفی و بینشی هنرمندان
  • پاسخ گویی به نیازهای مسئولین واحدهای هنرهای تصویری استانها
  • شناسایی و کشف استعدادهای هنرمندان جوان با همکاری مسئولین استانها
  • ساماندهی استعدادها و هنرمندان جوان شناسایی شده و ایجاد بستری مناسب جهت تقویت توان علمی، هنری آنها
  • هدایت و نظارت بر عملکرد مسئولان هنرهای تصویری استانها