این مدیریت به عنوان یکی دیگر از مدیریت های زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی ، نظارت و ارزشیابی، وظیفه نظارت و بـــــررسی عملکـــــــرد سایت های مراکز استــــانی حوزه هنـــــری را بر عهده دارد.
  • ارائه سازوکارهای مربوطه جهت بهبود روش‌ها در فرآیند پایگاه های اطلاع‌رسانی مراکز استانی حوزه هنری.
  • ارزیابی و نظارت بر سایت‌های استانی و بهبود مستمر آن‌ها
  • بررسی، تهیه و ارائه گزارش‌های لازم از پایگاه های اطلاع‌رسانی مراکز استانی حوزه‌هنری تعامل مناسب و مستمر با وب‌سایت‌های ستادی حوزه‌هنری جهت ارتقاء پورتال اداره کل  و سایت‌های استانی.
  • تعامل مناسب و مستمر با واحدها و شرکت‌های تأثیرگذار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مراکز استانی.
  • مدیریت و ارائه رویه‌های بهبود برای پورتال اداره کل امور استانها و مجلس.
  • مدیریت بر اجرا و برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای بالا بردن سطح معلومات علمی و فنی. مسؤولین مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مراکز استانی.
  • انجام امور محوله‌ای که از سوی مقام مافوق ارجاع می شود.