معاونت اجرايي اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه‌ هنري يکي از سه معاونت اداره کل مي‌باشد. مراكز استان‌هاي كشور از ديرباز به شكل (ان جيو) ‌و با همت و مشاركت  هنرمندان بومي برنامه‌هاي مصوبي كه از سوي اداره كل تصويب مي‌شد  اجرا مي‌كردند. از سال 85 كه اعتبارات استاني شد براساس هماهنگي انجام شده بين مديران ارشد حوزه و مجلس و دولت تشكيلات اداري استان‌ها به تناسب عملكردشان و قابليت‌هاي فرهنگي و هنري هر منطقه طراحي و به تصويب رياست محترم حوزه رسيد.

اين  اقدام باعث شد كه معاونت محترم مالي و اداري طي بخشنامه‌اي سقف نيروي انساني هر استان را ابلاغ نمايد تا با هماهنگي اداره كل نيروهاي مورد نياز به تناسب شغل پيشنهادي و تخصص افراد داوطلب جذب شوند. وضع نيروي انساني مركز از 10 نفر تا 210 نفر  به تناسب فعاليت‌ها به شكل نيروهاي رسمي – پيماني و قراردادي فعاليت مي‌نمايند.         
   


 

 


 • امور مالی و پشتیبانی
 • امور اداری
 • امور سینمایی

 • دریافت و پرداخت کلیه درآمدها و هزینه‌های تحقق یافته مطابق با قوانین و مقررات مالی‌حسابداری (در صف و ستاد).
 • اعمال رویه‌های مناسب جهت کاهش انحرافات ناشی از هزینه‌ها و درآمدهای بودجه شده و کنترل پرداخت‌ها با توجه به بودجه مصوب سالیانه و ارائه گزارشات مربوط به انحرافات هزینه‌ها و درآمدها (در صف و ستاد).
 • هماهنگی و سازماندهی در زمینه اجرای عملیات واحدهای تحت سرپرستی در استان‌ها به منظور حمایت مطلوب و به موقع از واحدهای هنری در مراکز استانی حوزه هنری.
 • تهیه و کنترل قراردادهای منعقده مراکز استانی با اشخاص حقیقی و حقوقی و تأمین منابع مالی آنها
 • افتتاح حساب های بانکی مورد نیاز، کنترل و نظارت به موقع و رفع مغایرت بر موجودی نقدی مراکز استانی.
 • تهیه گزارش‌های مالی (از صف و ستاد).
 • تهیه و تنظیم گزارش‌های موردی برحسب نیاز مدیرکل امور استان‌ها و مجلس و همکاری با حسابرسان دولتی و بازرسی کل کشور.
 • پیگیری مسایل و دعاوی حقوقی و مالیاتی (در صف و ستاد).
 • نگهداری از کلیه اوراق بهادار اداره کل امور استانها و مجلس و برگ‌های تعهدآور ناشی از فعالیت‌های اداره کل.
 • حفظ و نگهداری اموال و لوازم اداری در تهیه و تنظیم دفاتر اموال مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری
 • حفظ بایگانی کلیه اسناد و مراسلات انجام شده.
 • اخذ وام از بانک‌های تجاری داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزات لازم و وصول مطالبات اداره کل امور استانها و مجلس از اشخاص طرف قرارداد.
 • نظارت و اجرای صحیح مقررات، آیین نامه و دستورالعمل‌های ابلاغ شده.
 • تهیه و تنظیم کلیه مکاتبات اداری و مالی در چهارچوب مقررات و ضوابط ابلاغی.
 • هماهنگی و نظارت بین واحدهای تحت پوشش در انجام امور حسابداری، اداری، تدارکاتی، انبارداری و خدماتی.
 • ارائه خدمات مورد نیاز کلیه معاونت ها براساس اولویت های تعیین شده.
 • طراحی و نگهداری سیستم‌های ایمنی مناسب.
 • تهیه و اجرای طرح های انگیزش و رفاهی و تشویقی مناسب به منظور رفاه در بهبود انگیزه‌های کاری پرسنل تحت قالب کمیته رفاه.
 • ارائه خدمات اداری و تدارکاتی به واحدهای تحت پوشش کلیه معاونت‌ها.
 • صدور کلیه احکام استخدامی و ترفیعات مستخدمین مراکز استانی مطابق به استاندارد حوزه.
 • استخدام پرسنل مورد نیاز واحدهای مختلف با هماهنگی واحدهای درخواست کننده مطابق با بودجه نیروی انسانی مصوب و شرایط احراز مشاغل.
 • جمع آوری و پردازش ایده های نو.
 • تهیه دستورالعمل های عملیاتی طرح های اقتصادی.
 • برنامه ریزی و سازماندهی برای توسعه فعالیت های سینمایی و بررسی نحوه ارتقاء آن در سطح خدمت رسانیبه مخاطب
 • بررسی و پیشنهاد شیوه ارتباط و عملکرد واحدهای سینمایی استانی با واحدهای ذیربط ستادی.
 • پیشنهاد جهت انتصاب واحدهای سینمایی در مراکز استانی.
 • انجام مکاتبات اجرایی (اداری- مالی) مربوط به سینما با مراکز استانی.