• تهیه و تنظیم کلیه فرم های اداری، خدماتی مورد نیاز با هماهنگی معاونت اجرایی.
 • پیش بینی و اولویت بندی در خرید نیازهای اداری و تجهیزاتی واحدهای مختلف اداره کل.
 • ترتیب حفظ و نگهداری از اموال و لوازم اداری از طریق دستورالعمل ها و مقررات مورد نیاز.
 • حفظ و بایگانی کلیه اسناد و مراسلات انجام شده با اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • تهیه و تنظیم کلیه مکاتبات اداری مورد نیاز اداره کل در چهارچوب قوانین و مقررات ابلاغی.
 • هماهنگی واحدهای تحت پوشش در انجام ارائه خدمات اداری- تدارکاتی، انبارداری و خدماتی به کلیه مدیریت ها و معاونت ها براساس اولویت مشخص شده.
 • پیش بینی و استخدام پرسنل مورد نیاز واحدها با هماهنگی واحدهای درخواست کننده مطابق با بودجه نیروی انسانی مصوب سالیانه و شرایط احراز مصوب شغلی (در صف و ستاد).
 • پیگیری صدور کلیه احکام استخدامی ترفیعات کارکنان مطابق با دستورالعمل های جاری از کارگزینی حوزه.
 • ارائه خدمات اداری مناسب از قبیل ارتباطات پستی، تلفنی و... به کلیه واحدهای اداره کل.
 • تهیه و تدوین آیین نامه های مأموریت مدیران و کارکنان و تدارک وسیله ایاب و ذهاب پرسنل مأمور در صف و ستاد.
 • برقراری ترتیب مناسب جهت همکاری با امور ویژه.


 • ثبت و شماره نمودن و بایگانی کلیه نامه های ورودی و خروجی.
 • ارجاع نامه های دریافتی به واحدهای ذیربط.
 • دریافت و ارسال اسناد و نامه های ارباب رجوع اداره کل.
 • حفظ و حراست از مکاتبات محرمانه.
 • حفظ و حراست از منافع و مصالح اداره کل.
 • تایپ کلیه مراسلات و نامه های واحدهای مختلف ارجاع شده به دبیرخانه.
 • ارسال و دریافت نامه های داخل شهری به مقاصد تعیین شده از سوی اداره کل.
 • ارسال و پست نامه های خارج شهری توسط سیستم پستی کشور.
 • خرید روزنامه و نشریات مورد نیاز.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مافوق.