• اخذ سیاست های دوره ای اکران فیلم از مراجع مربوطه.
 • تنظیم جداول دوره ای اکران فیلم.
 • بازبینی و نظارت فنی و محتوایی کلیة فیلم ها به منظور تطبیق با سیاست های کلی پخش و اکران و ارائه   گزارش های لازم به مدیر مربوطه.
 • همکاری با نهادها و ادارات و واحدهای ذیربط جهت پخش پیام های بازرگانی و ارائه گزارش در مورد چگونگی پخش آگهی ها.
 • همکاری و هماهنگی با واحدهای دیگر حوزه جهت بهره برداری مناسب و صحیح از امکانات سینماها.
 • پشتیبانی از تأمین و نگهداری سیستم های فنی سینماهای تحت پوشش حوزه هنری استان ها.
 • برنامه ریزی جهت اکران فیلم های مناسب به منظور جذب بیشترین مخاطب شامل فیلم های خارجی با زیرنویس فارسی، فیلم های روز و اکران فیلم های کوتاه با کسب مجوز.
 • نظارت مستمر بر اعمال جداول دوره ای اکران و تنظیم و ارائه گزارش های مقایسه ای.
 • تأمین خدمات فنی جهت اکران مناسب فیلم های سینمایی توسط عوامل تخصصی.
 •  پی گیری تعمیرات متفرقه اثاثیه، ساختمان و... سینماهای تحت پوشش به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به تماشاگران.
 •  هماهنگی امور مربوطه، طراحی، ساخت، مونتاژ و نصب دکورها، پرده ها، غرفه ها و دیگر مواردی که در زیبا نمودن جلوة ساختمان سینماها و جذب تماشاگران مؤثر می باشد.
 •  برنامه ریزی و هماهنگی با معاونت آموزشی در جهت آموزش کارمندان سینماها در رشته های ذیربط به منظور ارائه خدمات مناسب و مطابق با شأن حوزه هنری.