• کنترل و بررسی دریافت و پرداخت کلیه وجوه حاصل از فعالیت های مختلف اداره کل مطابق با اصول حسابداری.
 • ثبت حسابداری برای کلیه داراییها و بدهیها و سرمایه و درآمدهای تحقق یافته و نیافته هزینه های متحمل شده براساس اصول حسابداری.
 • اعمال رویه مناسب به منظور کاهش انحرافات ناشی از هزینه ها و درآمدهای بودجه شده و ارائه گزارش آن
 • همکاری و ارائه اطلاعات حسابداری مورد نیاز.
 • تهیه و تنظیم صورت های مالی اساسی و موردی مطابق با اصول حسابداری.
 • نگهداری از اوراق بهادار و برگ های تهدآور ناشی از فعالیت های مختلف اداره کل.
 • تهیه و تنظیم دفاتر اموال.
 • تهیه و تنظیم کلیه مکاتبات حسابداری در چهارچوب مقررات و ضوابط ابلاغی.
 • ارائه خدمات حسابداری مورد نیاز و به موقع و با ترتیب اولویت به کلیه فعالیت ها.
 •  همکاری با حسابرسان سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور.
 •  ارائه پیشنهاد در جهت بهبود گردش کار سیستم حسابداری.
 •  نظارت و کنترل مستمر بر تمامی عملیات امور حسابداری و اقدام مقتضی متعاقب آن اعم از:
 •  رسیدگی و سند رسمی اسناد صادره.
 •  سند رسمی اسناد تنخواه.
 •  رسیدگی و سند رسمی کلیه پرداخت های نقدی و رفع مغایرت های احتمالی.
 •  سند رسمی اسناد پیمانکاران.
 •  رسیدگی به بدهی و مطالبات پرسنل با حوزه یا اشخاص ثالث مرتبط با حوزه.
 •  حفاظت و حراست از منافع و مصالح اداره کل در کلیه امور اداری (در صف و ستاد).
 •  کنترل محاسبات قراردادها.
 •  محاسبه و کنترل ریالی و زمانی پرداخت ها و دریافت های قراردادها.
 •  ثبت و ضبط کلیه قراردادهای موجود و اعمال کنترل های لازم.    

 
 • دریافت استعلام از کلیه فروشندگان معتبر وسایل و لوازم و اموال مورد نیاز و انتخاب مناسب ترین فروشندگان و فروشنده و جنس مناسب باصرفه و صلاح اداره کل و نظرات جاری اداره کل.
 • خرید کلیه اموال و لوازم مصرفی اداری مناسب با نیازهای واحدهای مختلف براساس مقررات و دستورالعمل ابلاغی.
 • تحویل سالم اجناس خریداری شده مطابق با فاکتورهای رسمی به جمعدار و انباردار حوزه و دریافت رسید تحویل اجناس.
 • تحویل فاکتورهای گرفته شده به سیستم حسابداری یا تنخواه اداری حوزه به منظور انجام تسویه مبالغ دریافت شده جهت خرید.
 • انجام سایر امور محوله از طرف معاونت اجرایی.


 • دریافت اجناس خریداری شده توسط کارپرداز و ارائه رسید تحویل انبار به کارپرداز، پلاک کوبی کلیه اموال موجود خریداری شده.
 • ثبت اجناس و اموال خریداری شده توسط کارپرداز و دیگر اموال ورودی اداره کل.
 • ارائه درخواست خرید اجناس مورد تقاضای واحدهای مختلف اداره کل به معاونت اجرایی به منظور خرید اجناس.
 • تحویل اجناس و لوازم اداری درخواستی و اخذ تأییدیه واحدها از طریق فرم درخواست کالا.
 • حفظ و نگهداری از کلیه لوازم اداری و اموال مورد استفاده و کنترل اموال تحویلی در پایان سال و تطبیق آنها با صورت انبار و برچسب اموال.